Polityka prywatności TRANS-HANS Paweł Borowski

 1. Wstęp

Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszego Serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, abyście czuli się bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszych stron internetowych. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas Waszych danych osobowych, przysługujące Wam prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej: „ADO”) jest: Paweł Borowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paweł Borowski „Trans-Hans”, wpisany
do rejestru przedsiębiorców CEIDG, posiadający NIP: 8621302641.

 1. Cel przetwarzania

ADO przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu i Klientów, w celu prawidłowego dokonania rezerwacji, wykonania usługi, tak jednorazowej jak i w zakresie biletu okresowego, a także na potrzeby dokonania wzajemnych rozliczeń, co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:

 • zarejestrowania się w Serwisie,
 • zawarcia i realizacji umowy,
 • dokonania rozliczeń,
 • wykonania zamówionej przez Użytkownika usługi,
 • korzystania przez Użytkownika z przysługujących mu uprawnień.

 

 1. Rodzaj danych

ADO przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

 1. Zalogowania się w Serwisie:
  – imię i nazwisko,
  – adres e-mail,
 2. Dokonywania zamówienia usługi:
  – imię i nazwisko,
  – płeć opcjonalnie (poprzez zaznaczenie formy zwracania się Pani/Pan)
  – numer telefonu,
  – adres e-mail,

– adres zamieszkania,

– numer PESEL,

– dokument tożsamości,

– trasa przejazdu,

 1. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
  – NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę),
 2. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

 

 1. Podstawa prawna przetwarzania

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.,

 2. Twoje dane osobowe przetwarzamy za Twoją zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w Serwisie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Serwisie transakcji,

 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Serwisie oraz dokonywania rezerwacji za pośrednictwem Serwisu,

 4. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania
  np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte twoje konto Użytkownika w Serwisie, a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody
  nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności,

 • W każdej chwili możesz żądać abyśmy usunęli Twoje dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte Twoje konto użytkownika w Serwisie, a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane,

 • W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez Ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie Twojego konta Użytkownika w Serwisie, a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane,

 • Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie
  z Twoją decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności,

 • W każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali Twoje dane osobowe.

 • Możesz żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas Twoje dane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami przez formularz zgłoszeniowy podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać Twoje dane oraz ich zakres, tzn. które Twoje dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez Ciebie tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo Twoich danych
  i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi o osoby uprawnionej.

 • W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych,

 • Mamy obowiązek poinformować Cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

 

 1. Czas przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta Użytkownika
w Serwisie. Usunięcie konta może nastąpić na Twoje żądanie ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu
co do przetwarzania Twoich danych osobowych bądź zażądania przez Ciebie ich usunięcia.

W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Ciebie transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi Ci roszczeniami, a także w związku z obowiązującymi Nas przepisami prawa.

Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:

 1. przez okres 6 miesięcy- dotyczące składanych zapytań, co do ceny usługi,
  gdy nie doszło do zawarcia umowy,

 2. realizacji umowy- w odniesieniu do danych osobowych przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy,

 3. 3 lat lub 10 lat + 1 rok – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego czy obie strony są przedsiębiorcami czy też nie),

 4. 5 lat – w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego,

 5. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody.

 

 1. Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do Nas w wybrany przez siebie sposób:

 1. wiadomości e-mail na adres: info@trans-hans.pl
 2. listownie na adres: ul. St. Koper 5/14, 37-450 Stalowa Wola

 

 1. Powierzenie przetwarzania danych

 1. ADO może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z nim , w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji. A ponadto dane mogą być powierzane w szczególności:

 • zewnętrznym biurom rachunkowym,

 • prawnikom, w zakresie świadczonych przez Nich usług,

 • firmom świadczącym usługi marketingowe;

 • dostawcom aplikacji służącej do rozsyłania informacji handlowych;

 • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

 1. Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym
  w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

 2. Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.