Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu bilety. transhans.pl i odnosi się do stosunków pomiędzy Użytkownikiem a Przewoźnikiem

§ 1

Zakres

 1. Regulamin określa warunki i zasady zakupu biletów autobusowych za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży biletów, w tym również warunki dokonywania płatności za bilety za pomocą kart kredytowych i przelewów elektronicznych.

 2. Regulamin niniejszy stanowi porozumienie pomiędzy Przewoźnikiem a Użytkownikami serwisu internetowego, w którym określone zostały zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu, zobowiązujące Użytkowników do ich przestrzegania. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, w chwili podjęcia czynności zmierzających do korzystania z serwisu, do przestrzegania niniejszego regulaminu.

§ 2

Definicje:

 1. Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu w celu zakupu biletu w imieniu własnym i na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby.

 2. Pasażer – osoba uprawniona do podróży na podstawie biletu elektronicznego, do której odnoszą się prawa i obowiązki wynikające z zakupu biletu.

 3. Przewoźnik – firma Borowski Paweł Trans Hans ul. S. Koper 5/14. 37-450 Stalowa Wola, NIP 8621302641, REGON 432638053, realizująca wybrane połączenia autobusowe, na podstawie stosownych zezwoleń zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

 4. Bilet – bilet elektroniczny z unikatowym numerem, będący wygenerowanym z serwisu i wydrukowanym dokumentem upoważniającym do odbycia podróży przez Pasażera, który stanowi dowód zawarcia umowy na przewóz między Pasażerem a Przewoźnikiem.

 5. Dokument tożsamości – dokument urzędowy ze zdjęciem za który uznaje się: dowód osobisty, paszport, kartę pobytu, legitymację szkolną lub prawo jazdy.

 6. Regulamin korzystania z internetowego serwisu sprzedaży biletów – niniejszy regulamin, zwany w dalszej treści Regulaminem, którego uprzednia akceptacja wymagana jest w celu dokonania zakupu biletu przez Internet.

 7. Regulamin Przewozów Przewoźnika – regulamin obowiązujący u Przewoźnika. Regulamin Przewozów Przewoźnika zawiera m.in. warunki przewozu osób i ich rzeczy określane przez Przewoźnika, dotyczące praw i obowiązków Pasażera oraz Przewoźnika, w szczególności: ważności biletu, możliwości dokonywania zmian terminu przewozu, rezygnacji z przewozu, warunków przewozu bagażu.

§ 3

Zakup biletu przez internetowy system sprzedaży – zasady i warunki

 1. Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie e-mailem potwierdzenia zakupu biletu i linku do wydrukowania biletu.

 2. Użytkownik dokonuje wyboru trasy przewozu, terminu przewozu oraz odpowiedniej taryfy cenowej.

 3. Warunkiem pomyślnie przeprowadzonej transakcji zakupu biletu jest podanie danych wymaganych przez system, dokonanie zapłaty za bilet oraz uprzednia – przed dokonaniem zakupu – akceptacja Regulaminu Przewozów Przewoźnika oraz niniejszego Regulaminu.

 4. Warunkiem dokonania zakupu biletu jest dostępność miejsc na dany przewóz w momencie zapłaty za bilet. Szczegółowe instrukcje dotyczące procedury zakupu oraz informacje w przedmiocie dostępności miejsc pojawiać się będą w trakcie dokonywania zakupu w formie komunikatów.

 5. Użytkownik może wybrać różne formy płatności za zamówione bilety (płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny) poprzez zewnętrzny system płatności:

  1. Przelewy24.pl – obsługiwane przez PayPro S.A.,

 6. Po naciśnięciu przycisku „kup bilet” Użytkownik za pośrednictwem stron transakcyjnych dokonuje płatności za bilet poprzez wybrany serwis.

 7. Od momentu otrzymania z systemu komunikatu o dostępności miejsca na dany przewóz Użytkownik ma 30 minutna skuteczne przeprowadzenie operacji zapłaty za bilet w wybrany przez siebie sposób. Po przekroczeniu tego czasu blokada wybranego miejsca na dany przewóz zostaje automatycznie usunięta – wskutek czego nie ma możliwości zakupienia biletu w danej sesji. By zakupić bilet należy w tym przypadku powtórzyć całą procedurę od początku.

 8. Za ewentualne skutki niedokonania zakupu, z przyczyn, o których mowa powyżej Przewoźnik, ani jakikolwiek inny podmiot nie ponoszą odpowiedzialności.

 9. Aby dokonać płatności za wybraną podróż należy posiadać odpowiednią kartę płatniczą lub konto z dostępem internetowym w odpowiednim banku oraz zabezpieczyć odpowiednią kwotę na obciążenie karty lub rachunku bankowego za zakupiony bilet.

 10. Zakup biletu nie zostanie dokonany w przypadku braku możliwości zablokowania odpowiedniej kwoty na karcie płatniczej lub braku wystarczających środków na koncie.

 11. Płatności dokonywane są przez system DotPay, zapewniający bezpieczne realizowanie transakcji.

 12. Po skutecznym dokonaniu płatności Użytkownik na posiadanym sprzęcie umożliwiającym wydruk formatu A4 – drukuje właściwy bilet.

 13. Wydrukowany bilet jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy przewozu oraz upoważniającym do odbycia podróży.

 14. Prawidłowo wygenerowany bilet winien zawierać: nazwę Przewoźnika z danymi teleadresowymi, unikatowy numer biletu, trasę i termin przewozu, imię i nazwisko pasażera, liczbę miejsc (osób uprawnionych do podróży) oraz jego wartość podaną w PLN.

 15. Bilet jest ważny na określony w nim dzień i godzinę.

 16. Do przejazdu uprawniona jest osoba posiadająca ważny bilet.

 17. W przypadku gdy bilet jest zakupiony dla kilku osób, osoba, której nazwisko widnieje na bilecie wskazuje pozostałych pasażerów uprawnionych do przejazdu (zgodnie z liczbą wykupionych miejsc).

 18. W przypadku zakupu biletu ulgowego, gdy pasażer nie potrafi udokumentować prawa do podróży na podstawie takiego biletu, przejazd będzie możliwy po dopłaceniu kierowcy przed rozpoczęciem podróży różnicy między biletem normalnym a ulgowym.

 19. Nabywca biletu dokonujący zakupu uzyska potwierdzenie opłaty i link do wydrukowania biletu. Czas otrzymania potwierdzenia uzależniony jest od kanału płatności, czyli np. od banku, w którym nabywca biletów ma konto lub w zależności od posiadanej karty kredytowej.

§ 4

Zmiany, zwroty i operacje dodatkowe dotyczące zakupionych biletów

 1. Istnieje możliwość zwrotu biletów (odstąpienia od umowy) nabytych poprzez internetowy serwis sprzedaży biletów.

 2. Odstąpienie od umowy przewozu jest możliwe do określanego przez Przewoźnika momentu zamknięcia listy rezerwacyjnej na dany kurs.

 3. Do momentu zamknięcia listy rezerwacyjnej na dany kurs Użytkownik wyraża chęć odstąpienia od Umowy przewozu osób, korzystając z odpowiedniej funkcjonalności w serwisie bilety. transhans.pl.

 4. W przypadku odstąpienia od Umowy przewozu, Przewoźnik zastrzega możliwość potrącenia części należności (opłaty manipulacyjnej), której wysokość określa Przewoźnik. Potrącenia nie stosuje się, jeżeli Użytkownik odstępuje od Umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie Przewoźnika

 5. Warunkiem możliwości zwrotu biletu jest zgodność tej operacji z Regulaminem Przewozów Przewoźnika, z którym została zawarta Umowa w trakcie zakupu biletu, a zwrot następuje, w sposób zgodny z tym Regulaminem.

 6. W przypadku zwrotu według zasad opisanych powyżej należność za zwrot z potrąceniem opaty manipulacyjnej odbędzie się na Voucher/Bon
 7. Pasażer może wnioskować o zwrot gotówki (zamiast Vouchera) pisząc na info@transhans.pl. Zwrot nastąpi tym samym kanałem, którym klient dokonał zakupu biletów (bank lub karta kredytowa) w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych.
 8. Opłata Transakcyjna (OT) – jest naliczana do ceny biletu dynamicznie podczas zakupu biletu. Zależy od miejsca zakupu, długości linii, ceny biletu, pogody i jeszcze wielu czynników, którymi steruje algorytm. W Państwa przypadku przy zakupie przez wyszukiwarkę na stronie internetowej OT nie jest naliczana. Naliczane jest przy zakupie na portalu e-podróżnik.

 9. Opłata manipulacyjna – w wysokości 10% potrącana jest przy zwrocie biletu na 12 godzin przed kursem. Przy zwrocie biletu na mniej niż 12 godzin przed kursem opłata manipulacyjna pobierana jest w wysokości 90%.

 10. Zwrot (anulowania biletu) na Voucher/Bon:

  1. dotyczy biletów anulowanych przez Pasażera;

  2. nie dotyczy zwrotów reklamacyjnych;

  3. Voucher uzyskany z anulowania biletu w przyszłości można będzie wykorzystać tylko w tym samym kanale zakupowym;

  4. Voucher za zwrócony (anulowany) bilet wysyłany jest w formie kodu unikatowego, który w przyszłości można wykorzystać do opłacenia kolejnego biletu (pełnej lub niepełnej ceny biletu);

  5. Voucher może użyć każda osoba, która wejdzie w jego posiadanie;

  6. Voucher posiada określoną datę ważności od 1 do 12 miesięcy (Pasażer jest o tym informowany w momencie zwrotu);

  7. Jeżeli Pasażer nie wykorzysta Vouchera w terminie jego ważności, jego wartość przepada na rzecz Przewoźnika;

  8. Pasażer może wnioskować o zwrot gotówki (zamiast Vouchera) pisząc na info@transhans.pl.

§ 5

Prawa i obowiązki Stron

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze stron transakcyjnych zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.

 2. Wykorzystywanie serwisu do składania przez Użytkownika nieprawdziwych oświadczeń lub wprowadzanie nieprawdziwych danych jest niedozwolone.

 3. Zabronione jest posługiwanie się cudzymi środkami płatniczymi przy dokonywaniu płatności, jak również wykorzystywanie jakichkolwiek danych i informacji podlegających ochronie prawnej na zasadach określonych w stosownych przepisach.

 4. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do przekazywania właściwym organom administracji państwowej informacji uzyskanych przy sprzedaży biletów w przypadku powzięcia podejrzenia, iż zaistniały okoliczności świadczące o wykorzystywaniu serwisu do działań o charakterze przestępczym (np. hacking i inne oszustwa)

 5. Przewoźnik ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Użytkownik nie dostosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Przewozów Przewoźnika, a w szczególności w przypadku podania nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych niezbędnych do zakupu biletu lub danych dotyczących płatności za pomocą DotPay.

§ 6

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Użytkownika jest Borowski Paweł Trans Hans.

 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się przy zachowaniu postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO oraz o przepisy powiązane.

 3. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Użytkownik wyraził zgodę. W przypadku, gdy Użytkownik nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie usługi nie będzie możliwe.

 4. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Użytkownika, wynikających z rozporządzenia RODO. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych w każdym czasie. W tym celu należy wysłać zgłoszenie na adres e-mailowy: info@transhans.pl z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. Użytkownicy zarejestrowani w serwisie po zalogowaniu skorzystać z funkcji usuwającej konto z systemu lub zgłosić takie żądanie mailowo na podany adres.

 5. Użytkownik ma prawo otrzymać dane go dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony Administratora (art. 20 ust. 1).

 6. Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy.

 7. Dla zrealizowania usługi przewozu konieczne jest podanie następujących danych:

  • nazwisko i imię,

  • adres e-mail,

  • numer telefonu kontaktowego,

 8. Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że jego dane osobowe przekazywane będą DotPay w zakresie niezbędnym do realizowania rozliczeń za pośrednictwem serwisu oraz do Przewoźnika, na linie którego Użytkownik zakupił bilet, a w przypadku wykupienia dodatkowej usługi „Bilet SMS” również do serwisu SMSAPI.

 9. Serwis internetowy bilety.transhans.pl przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

  • realizacji usługi pośrednictwa w sprzedaży biletów opisanej w Regulaminie.

  • przekazania Pani/Pana danych osobowych do Dotpay Sp. z o.o. („DotPay”) w związku z:

   1. świadczeniem przez Bank oraz DotPay na rzecz serwisu moj-bus.pl usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

   2. obsługą i rozliczaniem przez Bank i DotPay płatności dokonywanych przez klientów serwisu moj-bus.pl przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

   3. w celu weryfikacji przez Bank lub DotPay należytego wykonania umów zawartych z serwisem moj-bus.pl, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 1. Podanie przez Użytkownika nieprawidłowych danych kontaktowych tj. telefonu i e-maila, powodujące brak możliwości skontaktowania się z Pasażerem lub Użytkownikiem serwisu, może skutkować wycofaniem transakcji z potrąceniem kosztów manipulacyjnych.

§ 7

Reklamacje i odpowiedzialność prawna

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji zakupu biletu przez internetowy serwis sprzedaży są przyjmowane w formie pisemnej na adres: info@transhans.pl. W składanej reklamacji winny się znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące transakcji lub biletu.

 2. W przypadku uzasadnionej Reklamacji należność za zwrot biletów nabytych za pomocą internetowego serwisu sprzedaży odbędzie się tym samym kanałem, którym klient dokonał zakupu biletów.

 3. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowić będzie jednocześnie oświadczenie, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Regulaminu Przewozów Przewoźnika, Polityką Prywatności dostępną poniżej. Brak akceptacji warunków Regulaminu uniemożliwia zakup biletu poprzez system.

§ 8

Faktury VAT

 1. Bilet nie jest fakturą VAT.

 2. Użytkownik może żądać wystawienia faktury drogą mailową na adres info@transhans.pl, podając dane do wystawienia faktury oraz numer biletu.

 3. Faktury VAT przesyłane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Użytkownika przy zakupie Biletu. Zgodnie z rozdziałem 3 paragrafem 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur VAT, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Z 2011 r. Nr 68 poz. 360, z 2012 r. Poz. 1428) wystawiona faktura VAT jest ważna bez podpisów odbiorcy oraz wystawiającego. Akceptacja Regulaminu lub dokonanie płatności oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej zgodnie z art. 2 pkt 32 w zw. z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Polityka dotycząca wykorzystania cookies

Niniejsza Polityka określa zasady tworzenia, przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies w celu zrealizowania drogą elektroniczną usług żądanych przez Użytkownika.

I. Postanowienia ogólne

  1. Administrator w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tworzy i przechowuje tymczasowe pliki i uzyskuje dostęp do wybranych informacji w urządzeniach Użytkownika.

  2. Cookies – oznacza dane binarne, najczęściej niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach Użytkownika, które są wykorzystywane w językach programowania do sprawniejszej komunikacji serwisu internetowego i użytkownika.

  3. Pliki Cookies tworzone na urządzeniach użytkownika mogą pochodzić zarówno z systemu Administratora (t.zw. Cookies własne) jak i też z zewnętrznych programów nadzorujących komunikację w internecie (t.zw. Cookies zewnętrzne np. pochodzące z serwisów Google i innych).

  4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

II. Cele stosowania cookies

  1. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych w celu zapewnienia poprawnej transmisji danych pomiędzy połączonymi komputerami. Mają one bardzo szerokie zastosowanie, pomagają dostosować zawartość strony ustawień w komputerze odbiorcy, zapamiętują preferowany wygląd strony, np. ustawiony rozmiar czcionki, zapewniają wykonanie przez użytkownika kilku etapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w sklepie internetowym). Ciasteczka mogą też być wykorzystywane do dopasowania wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny. Można powiedzieć, że technologia „ciasteczek” jest niezbędna do prawidłowego wyświetlania stron interaktywnych.

  2. Oprócz ciasteczek wysyłanych ze strony, z która się łączymy, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołują, np. Google, YouTube czy serwisy społecznościowe jak Facebook, Twitter i inne.

  3. Najogólniej możemy podzielić Cookies na dwa typy plików:

   1. cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;

   2. cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

  1. W normalnej sytuacji stosowane Cookies są bezpieczne dla użytkownika. Przy prawidłowym ich stosowaniu nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu (jest ograniczony) oraz przypisaną wartość (klucz).

  2. Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.

  3. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli użytkownik nie wyłącza możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z różnych witryn, oznacza to w praktyce, że wyraża zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.

  4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

  5. Sposoby opisujące wyłączenie lub zmianę ustawień dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

   1. Google Chrome – domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają na przechowywanie cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

    1. kliknąć w menu „Ustawienia Google Chrome” i wybrać opcję „Ustawienia”;

    2. kliknąć w „Pokaż ustawienia zaawansowane” na dole strony;

    3. wybrać opcję „Ustawienia treści” w opcjach „Prywatność”;

    4. wybrać żądane ustawienia;

    5. aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w ”Zarządzaj wyjątkami” i wybrać własne ustawienia dla witryn;

    6. aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk „Gotowe”.

   1. Microsoft Internet Explorer – Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer zezwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia należy:

    1. kliknąć w menu „Narzędzia” i wybrać „Opcje Internetowe”;

    2. wybrać zakładkę „Prywatność”;

    3. za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies).

   1. Mozilla Firefox – domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

    1. kliknąć w menu „Narzędzia” (w innych wersjach: kliknąć przycisk „Firefox”) i wybrać „Opcje”;

    2. następnie wybrać zakładkę „Prywatność” i zaznaczyć żądane ustawienia;

    3. aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w ”Wyjątki” i wybrać własne ustawienia dla witryn;

    4. zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”.

   1. Opera – domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

    1. kliknąć w „Preferencje”, wybrać opcję „Zaawansowane”, a następnie „Ciasteczka”;

    2. zaznaczyć żądane ustawienia;

    3. aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie „Preferencje dla witryn” i przejść do karty „Ciasteczka” a następnie wprowadzić pożądane ustawienia;

    4. zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”.

   1. Safari – domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

    1. w menu „Safari” wybrać opcję „Preferencje”;

    2. kliknąć ikonę „Prywatność”;

    3. zaznaczyć żądane ustawienia;

    4. aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w ”Szczegóły” i wybrać własne ustawienia dla witryn.

  1. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, będzie nadal możliwe korzystanie z treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, jednak Użytkownik za każdym razem korzystając z naszych witryn będzie musiał od nowa wprowadzać wszystkie informacje niezbdędne do realizacji usługi.

  2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.