REGULAMIN KORZYSTANIA Z BILETÓW MIESIĘCZNYCH

 

 1. Bilet miesięczny jest wystawiany na okres od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego. Bilet półmiesięczny jest wystawiany od pierwszego do piętnastego dnia lub od szesnastego dnia do końca danego miesiąca kalendarzowego.

 2. Bilet upoważnia do wielokrotnego przejazdu w danym dniu na wykupionej trasie.

 3. Bilet obowiązuje na linii obsługiwanej przez przewoźnika.

 4. Bilet miesięczny jest imienny i uprawnia do przejazdów tylko pasażera, którego dane osobowe zostały w nim wskazane. Dane osobowe wskazane na bilecie miesięcznym muszą być zgodne z danymi osobowymi zawartymi w dokumencie tożsamości pasażera.

 5. Przy okazywaniu biletu miesięcznego ulgowego należy przedstawić dokument uprawniający pasażera do korzystania ze zniżki.

 6. Pasażer nie może upoważniać osób trzecich do korzystania z imiennego biletu miesięcznego.

 7. Bilet użyty przez osobę nieuprawnioną zostanie zatrzymany przez kontrolującego lub kierowcę. Pasażer legitymujący się nie swoim biletem zostanie ukarany karą za przejazd bez biletu w wysokości 100 zł. Przewoźnik może także wprowadzić zakaz korzystania z biletów miesięcznych przez osobę, która użyczyła biletu i osobę bezprawnie go używającą. Zakaz określony w zdaniu poprzednim nie dotyczy pasażera, jeśli karta biletu miesięcznego zostanie utracona, a fakt ten zostanie zgłoszony niezwłocznie przewoźnikowi.

 8. Pasażer może posiadać tylko jeden imienny bilet miesięczny.

 9. Aby zakupić pierwszy bilet miesięczny ulgowy (np. szkolny, studencki) należy jednorazowo dostarczyć kierowcy lub do biura Trans Hans (ul. Staszica 2, 37-450 Stalowa Wola) kserokopię ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej oraz wypełniony wniosek w dniach od 24 dnia do 28 dnia mijającego miesiąca.

 10. Aby zakupić pierwszy bilet miesięczny lub półmiesięczny należy jednorazowo dostarczyć kierowcy wypełniony lub do biura Trans Hans, wniosek w dniach od 24 dnia do 28 dnia mijającego miesiąca. Analogicznie należy postępować w przypadku zakupu drugiej połowy biletu półmiesięcznego w dniach od 10 do 13 dnia miesiąca właściwego.

 11. Osoby zainteresowane imiennym biletem miesięcznym na następny miesiąc zgłaszają się bezpośrednio do kierowcy lub do biura Trans Hans (patrz pkt. 13 – warunki zakupu biletów miesięcznych), w celu zakupu biletu, który to bilet zostanie wydany następnego dnia po uiszczeniu opłaty.

 12. WARUNKI ZAKUPU BILETÓW MIESIĘCZNYCH:
 1. bilet od 1 do końca miesiąca – płatny 1- go dnia danego miesiąca.
 2. bilet od 1 do 15 dnia miesiąca – płatny 1- go dnia danego miesiąca.
 3. bilet od 16 do końca miesiąca – płatny 16 dnia danego miesiąca.
 4. punkt 2 i 3 nie dotyczy uczniów i studentów

Pobierz regulamin korzystania z biletów miesięcznych:

Regulamin korzystania z biletów miesięcznych